VNITŘNÍ ŘÁD ORDINACE

DOKTOR U ZOO MUDr. Helena Běláková

 1. Vstupem do čekárny a ordinace našeho zdravotnického zařízení pacient souhlasí s níže podrobně rozvedeným Vnitřním řádem ambulance.
   
 2. Ambulance pro děti a dorost, s.r.o. poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze akutní a neodkladnou péči.
   
 3. Práva pacienta - při poskytování zdravotních služeb má pacient právo na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí, na srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu, má právo klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu, právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, právo na poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny. Informace o zdravotním stavu pacienta lze dalším osobám poskytovat jen s jeho písemným souhlasem. Dále má právo změnit každé 3 měsíce svého registrujícího praktického lékaře. Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 10 dnů, samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.
   
 4. V rámci ochrany zdraví Vašich dětí a rodičů v prostorách celé ordinace nosit rouška. Od 3 let věku. 
   
 5. Každý návštěvník čekárny i ordinace je povinen se v prostorách čekárny i ordinace chovat k personálu ambulance a dalším přítomným pacientům dle pravidel slušného chování, nepoškozovat vybavení ambulance, nehlučet, zavazuje se nenapadat slovně natož fyzicky personál ordinace či ostatní pacienty. Totéž platí pro telefonickou i emailovou komunikaci s personálem ordinace. Po vstupu do ordinace každý návštěvník vypne svůj mobilní telefon. Zákonný zástupce pacienta se zavazuje nepožadovat po personálu ordinace úkony, které by byly v rozporu s platnými zákony České republiky.
   
 6. Při vstupním vyšetření doloží zákonný zástupce dítěte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti s fotografií, platné potvrzení o registraci dítěte ke zdravotní pojišťovně, udá adresu současného bydliště, aktuální telefonní případně mailový kontakt a donese veškerou lékařskou dokumentaci z předchozích vyšetření a hospitalizací dítěte včetně zprávy o novorozenci či výpis z dokumentace od původně registrujícího lékaře. Veškerá ústní či písemná komunikace a doložená dokumentace probíhá v českém jazyce pro cizince v angličtině. Pacient je povinen si zajistit překlad požadovaných dokumentů do češtiny, při nemožnosti tohoto akceptujeme angličtinu. Pacient nehovořící česky, slovensky či anglicky, případně francouzsky, si zajistí k vyšetření tlumočníka. 
   
 7. Zákonný zástupce dítěte či zletilý pacient je povinen nahlásit registrujícímu lékaři do 8 dnů každou změnu osobních údajů: tj. změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště, telefonního čísla, emailu.
   
 8. Zákonný zástupce dítěte či zletilý pacient bere na vědomí, že se v naší ordinaci ke každé návštěvě pacienta či administrativnímu úkonu objednává na konkrétní čas prostřednictvím webové stránky www.mudrbelakova.cz, emailem nebo telefonicky. Neobjednaní pacienti budou s akutním neodkladným stavem či onemocněním ošetření v pořadí, které určí lékař či zdravotní sestra. Neakutní stavy budou ošetřeny po následném objednání. Zákonný zástupce pacienta či zletilý pacient se zavazuje dodržovat předem dohodnuté termíny a časy vyšetření. Pokud se nemůže v daném termínu dostavit, řádně a včas se omluví osobně, emailem či telefonicky. Pokud se pacient v doprovodu zákonného zástupce 2x nedostaví bez řádné omluvy na dohodnutý termín, může toto být důvodem k odregistrování pacienta. Lékař je oprávněn pacientovi změnit termín neakutního vyšetření.
   
 9. Rodič či zákonný zástupce pacienta bere na vědomí, že vystavení jakéhokoliv potvrzení včetně OČR či lázeňského návrhu je nenárokové, rozhoduje o něm registrující lékař, a to podle platných právních norem. Totéž platí pro vystavení žádanek na odborná vyšetření a vystavení receptů, o jejich vystavení nerozhoduje pacient ale lékař na základě zdravotního stavu. 
   
 10. Zprávy - pacient je povinen v přiměřeném čase odevzdat v naší ambulanci veškeré zprávy od jiných poskytovatelů zdravotních služeb či zprávy o  provedených vyšetřeních. Tyto zprávy jsou určeny pro praktického lékaře, nikoli pro pacienta. Pokud si chce pacient ponechat zprávy i pro sebe, musí si je sám okopírovat. Ordinace nekopíruje.
   
 11. Výpis - na vydání výpisu z dokumentace a posudků máme dle zákona 10 dnů. Výpis nelze vydat bez řádně provedené preventivní prohlídky v posledních 2 letech.
   
 12. Při nesouhlasu s navrhovaným léčebným postupem, povinným očkováním dle platného očkovacího kalendáře ČR apod., se zákonný zástupce pacienta zavazuje bez odkladu stvrdit svůj nesouhlas svým vlastnoručním podpisem formuláře o odmítnutí.
   
 13. Při porušení vnitřního řádu má zdravotnické zařízení právo ukončit registraci pacienta ke zdravotní péči podle Zákona o zdravotních službách 372/2011 sb., §48, bod 2/d a nadále mu zdravotní péči neposkytovat. Následné odmítnutí ošetření po zrušení registrace se netýká akutních život ohrožujících stavů.
   
 14. Vstup do ordinace s rouškou dospělí a děti od 3 let. Chránite sebe a ostatní, včetně personalu. Děkuji za ohleduplnost.


V Ostravě dne 1.1.2022
MUDr. Helena Běláková

Vstup do ordinace s rouškou dospělí a děti od 3 let. Chránite sebe a ostatní, včetně personalu. Děkuji za ohleduplnost.

Pic 02